Statut

 1. Organizowanie doradztwa metodycznego i merytorycznego dla nauczycieli , wychowawców i kadry kierowniczej..
 2. Współpraca z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny w opracowywaniu diagnoz stanu       kwalifikacji nauczycieli oraz kreśleniu potrzeb w zakresie ich dokształcania i doskonalenia.
 3. Przygotowanie nauczycieli i kadry kierowniczej do wdrażania reformy oświatowej.
 4. Tworzenie warunków do indywidualnego, twórczego samorozwoju nauczycieli, propagowania różnych form samokształcenia zawodowego, doskonalenia i dokształcania.
 5. Opieka merytoryczna nad ruchem nowatorstwa pedagogicznego oraz innowacjami pedagogicznymi i wychowawczymi.
 6. Organizowanie różnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami i placówkami oraz upowszechnianie osiągnięć placówek oświatowych i nauczycieli.
 7. Podejmowanie działań o charakterze wdrożeniowym, których przedmiotem są przede wszystkim reforma oświaty i nowatorskie rozwiązania w dziedzinie wychowania i kształcenia.
 8. Przygotowanie kadr do wewnątrz szkolnego systemu doskonalenia nauczycieli oraz wspieranie rozwoju szkół i podnoszenie jakości ich pracy.
 9. Upowszechnianie wiedzy pedagogicznej we współpracy ze środkami społecznego przekazu.
 10. Planowanie i organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny.
 11. Współpraca z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w zakresie opracowywania materiałów dotyczących wewnątrzszkolnego oceniania osiągnięć uczniów.
 12. Gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych.
 13. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
 14. Udzielanie pomocy i instruktażu metodycznego bibliotekom szkolnym.
 15. Współdziałanie ze szkołami wyższymi, zakładami kształcenia, bibliotekami w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 16. Współpraca z Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej w Wałbrzychu.
 17. Udostępnianie bazy lokalowej na konferencje, narady różnym podmiotom.
 18. Prowadzenie działalności wydawniczej związanej z doskonaleniem warsztatu pracy nauczyciela.