Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych.
 • Skontaktować się z nami można pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.
 • Nie można skorzystać z funkcji tłumacza polskiego języka migowego (PJM) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Barbara Rajter-Tybińska.
 • E-mail: barbara.rajter@wolowpce.pl
 • Telefon: (71)389 21 00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Krystyna Adaśko
 • Adres: ul. T. Kościuszki 27
  56-100 Wołów
 • E-mail: krystyna.adasko@wolowpce.pl
 • Telefon: (71)389 21 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie

 1. Do budynku prowadzi 1 wejście.
 2. Sekretariat znajduje się po lewej stronie od wejścia na parterze.
 3. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przy schodowej. W budynku nie ma windy.
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, po lewej stronie na końcu korytarza.
 5. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Inne informacje i oświadczenia

 • okres publikowania elementów strony internetowej – do wygaśnięcia strony internetowej.

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: