Przedmiot działalności i kompetencje

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie:

1.prowadzenie doradztwa merytorycznego i metodycznego oraz doskonalenie nauczycieli,
   wychowawców i kadry kierowniczej placówek oświatowych,
2. przygotowywanie i realizacja programów kształcenia ustawicznego nauczycieli,
3. przygotowanie i realizacja programów doskonalenia dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
4. organizowanie i prowadzenie kursów kwalifikacyjnych,
5. diagnozowanie potrzeb z zakresu dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz kadry kierowniczej,
6. opieka merytoryczna nad nowatorstwem pedagogicznym oraz innowacjami pedagogicznymi,
7. przygotowywanie kadr do wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli oraz wspierania    
   rozwoju szkół i podnoszenia jakości ich pracy,
8. upowszechnianie wiedzy pedagogicznej we współpracy ze środkami społecznego przekazu,
9. realizacja i udział w programach finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej      

Do obowiązkowych zadań publicznych placówek doskonalenia prowadzonych przez samorząd województwa, powiat lub gminę należy organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie:
1. wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;
2. wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego;
3. realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania;
4. diagnozowania potrzeb uczniów oraz dostosowywania procesu kształcenia i udzielania pomocy psychologiczno- -pedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb; Dziennik Ustaw
7- Poz. 1045
 5. przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli;
6. potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Do obowiązkowych zadań publicznych placówek doskonalenia, o których mowa w ust. 1, należy także organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego:
1. dyrektorów szkół i placówek, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko;
2. dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą;
3. nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową;
4. nauczycieli pełniących funkcję opiekuna stażu w zakresie:
a. opieki nad nauczycielami stażystami oraz
b. opracowywania przez nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna stażu projektu oceny pracy nauczyciela stażysty za okres stażu.

Biblioteka Pedagogiczna:

  1. Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów; 
  2. Prowadzenie działalności informacyjnej;
  3. Prowadzenie działalności popularyzacyjnej i dydaktycznej dla nauczycieli, studentów i uczniów;
  4. Umożliwianie korzystania z nowoczesnych nośników informacji;
  5. Udzielanie pomocy metodycznej i instruktażu metodycznego bibliotekom szkolnym;
  6. Współpraca z placówkami kształcenia i doskonalenia nauczycieli i z innymi bibliotekami.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna:

1. Udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
2. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywnego uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.
3. Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, pomoc psychologiczno-pedagogiczna dzieciom i młodzieży z grup ryzyka.
4. Terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych
5. Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.
6. Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej.
7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

PORADNIA REALIZUJE ZADANIA POPRZEZ:
diagnozę – prowadzi badania dzieci i młodzieży zgłaszających się do poradni, dokonuje diagnozy potrzeb edukacyjnych, odchyleń i zaburzeń rozwojowych, kwalifikuje do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, profilaktyczno-wychowawczej, kształcenia specjalnego,
konsultację –wspiera nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia, udziela nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów,
terapię – prowadzi różnego rodzaju formy terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej w stosunku do dzieci i młodzieży, inspiruje działalność terapeutyczną w placówkach, udziela pomocy merytorycznej w tym zakresie,
psychoedukację – wspiera rodzinę i szkołę, popularyzuje wiedzę psychologiczno–pedagogiczną, rozwija umiejętności wychowawcze,
doradztwo – prowadzi doradztwo psychologiczno- pedagogiczne dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli oraz kształtuje u młodzieży umiejętność racjonalnego wyboru kierunku kształcenia i zawodu, planowania kariery zawodowej,
mediację – podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,
interwencje w środowisku ucznia podejmuje działania umożliwiając rozwiązanie sytuacji trudnych we współpracy z innymi powołanymi do tych celów podmiotami,
działalność profilaktyczną – prowadzi zajęcia dotyczące profilaktyki uzależnień alkoholowych, nikotynowych i narkotycznych wśród dzieci i młodzieży i ich rodziców, profilaktyki zaburzeń rozwojowych,
działalność informacyjną – rozpowszechnia w środowisku lokalnym informacje dotyczące działalności poradni oraz innych placówek i instytucji udzielających specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, propaguje informacje na temat kariery zawodowej,
orzecznictwo – organizuje i powołuje zespoły orzekające, które prowadzą postępowanie orzekające i kwalifikujące do:
– kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami
   rozwojowymi, wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
– indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: