Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Ewidencja zwolnień lekarskich pracowników
Wykaz wypłacanych ekwiwalentów za pranie i używanie odzieży własnej do celów służbowych
Rejestr pełnomocnictw 
Rejestr umów zlecenia / dzieło zawieranych z osobami fizycznymi oraz z firmami
Karty ewidencji czasu pracy 
Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Rejestr faktur 
Rejestr wydanych zaświadczeń ukończenia form doskonalenia
Rejestr wydanych świadectw ukończenia kursu kwalifikacyjnego 
Rejestr delegacji służbowych 
Rejestr wypadków pracowników, ewidencja podejrzeń o chorobę zawodową 
Księga druków ścisłego zarachowania ( świadectwa o ukończeniu kursów kwalifikacyjnych) 
Ewidencja kursów kwalifikacyjnych wraz z załącznikami 
Rejestr zarządzeń Dyrektora 
Wykaz dyżurów i konsultacji doradców
Rejestr skarg i wniosków 
Rejestr kontroli wewnętrznych i zewnętrznych 
Wykaz nadanych przesyłek pocztowych 
Dziennik korespondencyjny
Księgi inwentarzowe

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: